Voorwaarden Fokkersvermelding

Voorwaarden voor plaatsing van een fokkersvermelding (met of zonder link) op de fokkerspagina zijn:
1. Fokker is lid van de N.V.L.P.H.
2. Fokker dient zich te houden aan de reglementen van de N.V.L.P.H.
3. Controle op naleving van deze voorwaarden geschiedt door bestuur van de N.V.L.P.H.
4. Fokker verstrekt gegevens aan bestuur van de N.V.L.P.H., als bestuur dit verzoekt in verband met controle naleving voorwaarden.
5. Indien een fokker uitlatingen op zijn/haar website heeft gepubliceerd, die niet overeenkomen met de ideeën, bedoelingen en belangen van de N.V.L.P.H., kan een fokkersvermelding geweigerd worden.
6. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in lijn met haar statutaire doelstelling het linken van fokker websites te beoordelen op informatie en uitspraken en deze eventueel te weigeren als deze in strijd zijn met o.a. de voorwaarden en belangen van de N.V.L.P.H. en fatsoensnorm ten opzichte van de vereniging.
7. Indien een fokker niet handelt in overeenstemming met de voorwaarden, zal het bestuur beoordelen welke sanctie tegen het lid zal worden ingesteld. In ieder geval zal de fokkersvermelding van de website worden verwijderd voor het gehele kalenderjaar zonder restitutie van het tarief.
8. Fokker laat penningmeester weten dat hij/zij een fokkersvermelding wenst op website en stuurt de kennelregistratie, waarna plaatsing op de website verzorgd wordt. Fokker wordt vermeld met kennelnaam en naam eigenaar, en deze fokkersvermelding is kostenloos.
9. Fokker laat penningmeester weten dat hij/zij een fokkersvermelding met link wenst op website en stuurt de kennelregistratie, een banner en vermelding van de website. Fokker ontvangt factuur. Tarief voor de link bedraagt € 17,50 per kalenderjaar.
10. Na betaling van de factuur zal de webmaster de banner met link plaatsen op de website. Lay-out wordt verzorgd door de webmaster en kan niet gewijzigd worden door lid.
11. De vermelding op de pagina zal stilzwijgend worden verlengd. Indien u uw vermelding wenst te beëindigen, dan dient u voor 1 december van het jaar schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester.

12. De vermelding van de gegevens van de fokker en (aankomende) nesten en (aankomende) dekkingen zijn met toestemming van de fokker gepubliceerd.


Copyright © 2014  NVLPH